Cenník sociálnych služieb

CENNÍK SLUŽIEB - platný od 01.01.2019


vychádzajúci zo spolufinancovania poskytovanej sociálnej služby z verejných zdrojov, pre prijímateľov sociálnej služby, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v :
Zariadení pre seniorov, Špecializovanom zariadení a Domove sociálnych služieb
/stupeň odkázanosti IV.- VI./ .

 

SOCIÁLNA SLUŽBA
Odborné činnosti:
-pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby

na pomoc inej fyzickej osoby.............................0 eur
-lekárska starostlivosť.........................................0 eur
-základné sociálne poradenstvo........................0 eur/deň
-sociálna rehabilitácia.........................................0 eur

 

 

Ďalšie činnosti:
-poskytnutie nevyhnutného ošatenia

a obuvi...................................................................0 eur

-zabezpečenie hygienických potrieb..................0 eur
-zabezpečenie zdravotných pomôcok ,liekov...0 eur
-zabezpečenie zdravotného materiálu..............0 eur

-zabezpečenie odborných vyšetrení mimo

zariadenia vrátane dopravy a sprievodu..........0 eur

-záujmová činnosť................................................0 eur
-úschova cenných vecí.........................................0 eur
-strihanie,holenie.................................................0 eur

 

CENA SPOLU.................................................10,50 eur/deň.

 

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

-komplexná ošetrovateľská starostlivosť/

na základe samostatnej zmluvy,

vykonávaná odborným personálom pod dohľadom

garanta ošetrovateľskej starostlivosti...............4 eurá/deň


CENA SPOLU...........................................................4 eurá/deň